COMENÇANT A CONSTRUIR

COMENÇANT A CONSTRUIR (Libro en papel)

Editorial:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Año de edición:
Materia
Ingeniería civil
ISBN:
978-84-9880-565-9
Páginas:
373
Encuadernación:
Rústica
-5%
32,00 €
30,40 €
IVA incluido
Disponible en 10 días
Comprar

Començant a construir s?ha concebut per apropar els lectors no iniciats al món de la construcció. Tracta de respondre a les necessitats de coneixement dels alumnes de Construcció I del Grau d?Arquitectura Tècnica i Edificació. Combina el rigor científic i l?ús del llenguatge tècnic amb una exposició precisa, il·lustrada amb nombrosos exemples gràfics i fotogràfics. El seu contingut és, necessàriament, més extens que profund. Malgrat tot, pot ser un bon referent de partida per desenvolupar la formació continuada dels professionals. S?estructura en 15 temes ordenats en funció del procés constructiu d?acord amb un vessant ètic i respectuós amb el medi ambient. Comença definint l?àmbit d?actuació, els materials i les primeres actuacions sobre el terreny. La part central fa referència a models estructurals tant tradicionals com avançats. També dedica un apartat als prefabricats. El volum conclou amb l?estudi de la pell dels edificis, els tancaments interiors i els acabats, que culminen el cicle del procés constructiu.

Pròleg
Fragment de l?Elogi del viure, Joan Maragall (1860-1911)
Sobre el contingut de Començar a construir

1. Aprendre a aprendre. L?àmbit d?actuació. Els primers conceptes
1.1 Una aproximació a l?estructura del coneixement. Aprendre a aprendre. La taxonomia de Bloom
1.2 Els primers conceptes: arquitectura, construcció i edificació
1.3 Els agents de la construcció i de l?edificació
1.4 Els valors de la professió
1.5 Els primers objectius del graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació
1.6 La construcció del projecte arquitectònic
1.7 L?addició
1.8 Reducció, repetició i modulació
1.9 Altres recursos del projectista-constructor: eixos i traçats reguladors
1.10 Els models
1.11 El patrimoni construït. La necessitat de conèixer-lo
1.12 L?estudi analític de la construcció
1.13 Sobre el sistema estructural i els seus principis

2. Sobre els materials de construcció
2.1 Introducció
2.2 Caracterització dels materials de construcció
2.3 Criteris per a la selecció dels materials de construcció
2.4 Referències històriques
2.5 El comportament dels materials de construcció
2.6 Paràmetres representatius dels materials de construcció
2.7 Adequació a l?ús dels materials de construcció

3. Les primeres actuacions
3.1 Requisits per començar a construir
3.2 Neteja i esbrossada del terreny o del solar
3.3 El replanteig
3.4 Aparells topogràfics
3.5 Estris per al replanteig
3.6 Moviments de terres
3.7 Procés d?execució per a l?extracció de terres
3.8 Excavació de rases, pous i galeries
3.9 Esponjament
3.10 Els reblerts
3.11 Talussos provisionals
3.12 Protecció permanent de talussos
3.13 Tècniques per millorar els sòls

4. La geotècnia orientada al disseny constructiu dels fonaments i dels sistemes de contenció
4.1 El sòl com a primer material de construcció
4.2 La geotècnia
4.3 El sòl. Roques i terres
4.4 La geotècnia i les seves aplicacions pràctiques
4.5 Aproximació a les roques. Origen i comportament
4.6 La composició física dels sòls
4.7 La classificació dels sòls
4.8 Propietats comunes als sòls
4.9 Propietats específiques dels sòls
4.10 Sobre les propietats intrínseques
4.11 Sobre les propietats d?estat
4.12 Sobre les propietats o característiques geotècniques
4.13 Classificació dels sòls segons la mida dels seus grans, elaborada per Albert M. Atterberg (1846-1916)
4.14 Previsió de les deformacions d?un sòl sotmès a tensió
4.15 Caracterització dels sòls coherents. Els límits d?Atterberg, l?àbac de Casagrande i el triangle de Feret
4.16 Les argiles expansives
4.17 La resistència dels sòls i el seu trencament. El cercle de Mohr i la recta de Coulomb
4.18 Relacions entre les tensions principals d?un sòl en estat d?equilibri plàstic. Els equilibris de Rankine
4.19 Aplicació dels equilibris de Rankine a la determinació d?empentes del sòl

5. L?obtenció de paràmetres geotècnics
5.1Introducció
5.2. Els aparells de laboratori
5.3 Aparells i assaigs de camp

6. Fonaments superficials i semiprofunds
6.1 El concepte de fonament
6.2 Criteris generals de disseny
6.3 Tipologies de fonaments superficials i semiprofunds
6.4 Els fonaments semiprofunds

7. Fonaments profunds. Tipologies de pilons
7.1 Els fonaments profunds. Antecedents
7.2 El treball mecànic dels pilons
7.3 Petit glossari sobre pilons
7.4 Criteris per a la utilització de pilons
7.5 Classificació general dels pilons
7.6 Classificació dels pilons segons el sistema de construcció
7.7 Els pilons prefabricats o CPP
7.8 Aspectes de seguretat
7.9 Resistència d?un piló sotmès a compressió centrada
7.10 Criteris de disseny constructiu per a la formació d?armadures de pilons formigonats in situ
7.11 Protocol per al disseny d?una fonamentació realitzada amb pilons (fonamentació profunda)
7.12 Consideracions de caràcter constructiu per als enceps

8. La contenció de terres
8.1 Introducció
8.2 Tipologies dels sistemes de contenció de terres
8.3 Aspectes de la tècnica constructiva sobre els murs de contenció de formigó armat
8.4 Sistemes d?encofrats per a murs
8.5 Productes desencofrants

9. El sistema estructural de parets
9.1 Introducció
9.2 La funcionalitat de les parets estructurals
9.3 Evolució de les parets estructurals
9.4 Les aportacions dels romans. La paret de doble cara i el formigó de calç
9.5 Alguns elements constructius de les parets
9.6 El totxo ceràmic com a material de construcció de parets estructurals
9.7 La irrupció del totxo en la construcció catalana. La paret prima
9.8 Alguns defectes propis de la fàbrica de totxo
9.9 Un model de llarga tradició, elaborat amb fàbrica de totxo estructural. La casa de renda a Barcelona i els seus condicionaments
9.10 Exigències bàsiques dels models estructurals de paret prima
9.11 Les noves aportacions de la indústria ceràmica
9.12 La Termoarcilla©
9.13 La fàbrica del bloc de formigó
9.14 Les fàbriques no convencionals

10. Estructures de barres
10.1 Introducció
10.2 Discretització de les estructures de barres. Simplificació i esquematisme
10.3 Conceptes complementaris. Llum lliure i llum de càlcul
10.4 Tipologies i característiques mecàniques dels nusos
10.5 Tipologies de les estructures de barres
10.6 Estructures espacials de barres
10.7 Les cúpules geodèsiques. Què són i com es construeixen
10.8 Els punts febles de les estructures de barres, la resolució dels nusos, el guerxament i la flexió
10.9 Els encontres de les estructures de barres amb els fonaments

11. Prefabricats de formigó armat per a estructures i tancaments d?edificació
11.1 Els antecedents dels prefabricats estructurals de formigó armat
11.2 La genètica porta a la construcció in situ
11.3 L?economia de mitjans i el respecte al medi ambient porten a la construcció prefabricada i semiprefabricada
11.4 Prefabricats i semiprefabricats. Avantatges i inconvenients
11.5 Famílies de semiprefabricats i de prefabricats de formigó armat per a estructures i tancaments d?edificació
11.6. El GRC

12. Introducció als sostres
12.1 Els sostres. Definició i funcions
12.2 Els sostres de fusta
12.3 Els sostres de biguetes metàl·liques
12.4 El tipus de sostres actuals amb el formigó com a protagonista
12.5 Els sostres semiprefabricats
12.6 Els sostres prefabricats
12.7 Les prestacions estructurals dels sostres actuals, respecte dels antics
12.8 La determinació aproximada dels moments en els sostres continus
12.9 Els junts de dilatació als sostres. Solucions constructives

13. La pell dels edificis
13.1 La pell dels edificis. Primers conceptes
13.2 Funcions de la pell dels edificis
13.3 Estudi analític de les característiques generals dels elements que configuren la pell dels edificis
13.4 Fusteries per a la pell dels edificis. La fusteria exterior. Introducció
13.5 Algunes solucions constructives d?encontres entre la fusteria i el tancament de la façana
13.6 Les cobertes. Definició i conceptes generals
13.7 Tipologies de cobertes

14. Divisòries interiors
14.1 Introducció a les divisòries interiors i a les seves funcions
14.2 Requisits i prestacions de les divisòries
14.3 Altres requisits de les divisòries
14.4 Tipus de divisòries secundàries segons el CTE
14.5 Les plaques de cartó guix i les seves prestacions
14.6 Els perfils de suport i les solucions constructives més habituals per a les plaques de cartó guix
14.7 Anàlisi comparativa entre els envans ceràmics i els de cartó guix
14.8 Divisòries interiors realitzades amb blocs de vidre
14.9 U-glass
14.10 Les divisòries per a oficina. Característiques tècniques i constructives
14.11 Les portes interiors
14.12 Requisits generals per a les portes interiors
14.13 Tipus de portes interiors

15. Instal·lacions i acabats interiors
15.1 La funció de les instal·lacions
15.2 Objecte i funció dels acabats
15.3 Els paviments
15.4 Els falsos sostres
15.5 Els revestiments i els aplacats
15.6 Els morters monocapa
15.7 Pintures

Otros libros del autor